PSAJ 2023 REMIDI

Ujian Kelas
BHS INDONESIA Senin, 03-04-23 (07.30-09.30 WIB)
AGAMA ISLAM Senin, 03-04-23 (10.00-12.00 WIB)
AGAMA KRISTEN Senin, 03-04-23 (10.00-12.00 WIB)
MATEMATIKA Selasa, 04-04-23 (07.30-09.30 WIB)
PPKn Selasa, 04-04-23 (10.00-12.00 WIB)
BHS INGGRIS Rabu, 05-04-23 (07.30-09.30 WIB)
PENJASKES Rabu, 05-04-23 (10.00-12.00 WIB)
DASAR PROGRAM KEAHLIAN TKJ Kamis, 06-04-23 (07.30-09.30 WIB)
DASAR PROGRAM KEAHLIAN TAV Kamis, 06-04-23 (07.30-09.30 WIB)
DASAR PROGRAM KEAHLIAN TKR Kamis, 06-04-23 (07.30-09.30 WIB)
BHS JAWA Kamis, 06-04-23 (10.00-12.00 WIB)
SEJARAH INDONESIA Sabtu, 08-04-23 (07.30-09.30 WIB)
SENI BUDAYA Sabtu, 08-04-23 (10.00-12.00 WIB)
SIMULASI DIGITAL Senin, 10-04-23 (07.30-09.30 WIB)
PPKWU Senin, 10-04-23 (10.00-12.00 WIB)
KIMIA Selasa, 11-04-23 (07.30-09.30 WIB)
FISIKA Selasa, 11-04-23 (10.00-12.00 WIB)
PRODUKTIF TKJ Rabu, 12-04-23 (07.30-09.30 WIB)
PRODUKTIF TAV Rabu, 12-04-23 (07.30-09.30 WIB)
PRODUKTIF TKR Rabu, 12-04-23 (07.30-09.30 WIB)
Gulir ke Atas